Product Tag - tăng trưởng

 • Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2006)

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  5 ePoint
 • INNOVATION TO MODEL OF ECONOMIC GROWTH IN VIETNAM FROM THE PERSPECTIVEOF NECESSITY AND PERFORMANCE POLICIES OF THE PARTY

  0 trên 5

  Economic growth towards to innovation in recent time has faced limits and shown gaps.Growth rate of economy mainly bases on growth of traditional input factors. New economicgrowth mainly bases on industries and agricultures. Economic growth takes SOE asmotivation, focus, in this area operation is ineffective. Investment structure is illogical,investment efficiency is low, especially public investment. I nstitutional operation of economy isinadequate. Consequences are that the economy is ineffective, competitiveness is weak,macroeconomicimbalances seriously. Performance of innovation policy to model of economic growth in the nation until now has been nearly three years, we have “gained” encouraginginitial results such as: capital reducing, investment effectiveness increasing, positively shiftedlabor structure, first step of state enterprises and banks re -structure.
  Mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển đổi trong thời gian qua đã vấp phải giới hạn và bộc lộ những bất cập. Mức tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu dựa vào gia tăng các nhân tố đầu vào có tính chất truyền thống. Tăng trưởng kinh tế mới chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực, trọng tâm, trong khi khu vực này hoạt động kém hiệu quả. Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp, nhất là đầu tư công. Thể chế điều hành nền kinh tế nhiều bất cập. Hậu quả là nền kinh tế kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh yếu kém, mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Từ khi thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến nay đã được gần ba năm, chúng ta đã “gặt hái” được những kết quả bước đầu đáng khích lệ như: giảm vốn, tăng hiệu quả đầu tư, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, bước đầu tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng.

  5 ePoint