Product Tag - hệ số an toàn

 • Áp dụng phương pháp ác suất theo mô hình Monte Carlo đánh giá ổn định mái dốc trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt đoạn qua huyện Khánh V nh, tỉnh Khánh H a

  0 trên 5

  Bài báo này trình bày phương pháp phân
  tích xác suất ổn định mái dốc theo mô hình
  Monte Carlo, kết quả đạt được là xác suất phá
  hủy của mái dốc và chỉ số độ tin cậy của hệ số
  an toàn có xét đến sự biến đổi ngẫu nhiên của
  các tham số cơ lý đất đầu vào. Dựa vào các
  thông tin này, các kỹ sư địa kỹ thuật có thể đưa
  ra phưng án thiết kế các công trình ph ng tránh
  một cách tối ưu. Thêm vào đó, bài báo cũng tổng
  hợp và trình bày các phương pháp đơn giản để
  xác định độ lệch chuẩn, ứng dụng xác suất phá
  hủy và chỉ số độ tin cậy trong phân tích đánh giá

  độ ổn định một số mái dốc trên tuyến đường Nha
  Trang – Đà Lạt (Đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh
  Khánh Hòa).

  5 ePoint