Product Tag - đổi mới

 • Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2006)

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  5 ePoint
 • INNOVATING THE “STUDENT-CENTERED” APPROACH THROUGH THE EXPERIENCE OF NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION(NIE), SINGAPORE

  0 trên 5

  Questions such as “Where will graduate students find jobs?”What positions they can manage?”, and “How they adapt to an active working environment?” are the questions that universities must handle to guarantee learners and society of the scientific norms and validity of their training programs. There are a lot of factors that enable quality training in universities and which correspondingly build their prestige; one of the most important of which is the teaching approach. Through the teaching experience of the National Institute of Education (NIE), Singapore, this article shares some experience to enhance the effectiveness of the innovation of the teaching approach in the direction of bringing the students’ positivity and creativity into play, in today’s setting of international integration .

   

  Sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ làm việc ở đâu, có thể đảm nhận những vị trí gì, khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động như thế nào… là những câu hỏi mà các trường đại học phải xác định, cam kết với người học và xã hội về tính khoa học và thực tiễn của chương trình đào tạo. Có rất nhiều yếu tố làm nên uy tín, khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học, trong đó, không thể không đề cập đến phương pháp giảng dạy. Qua kinh nghiệm giảng dạy của Viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE), bài viết của chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

  5 ePoint
 • MẤY ĐẶC ĐIỂM CỦA “VĂN HỌC TRẺ” VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

  0 trên 5

  Quan niệm của Murakami khi biểu đạt con người, theo tôi hiểu là ông biểu đạt hình ảnh người Nhật hiện đại, người Nhật của hôm nay, như những gì đang diễn ra trên thực tế. Mà người Nhật của hôm nay trong đời sống sinh hoạt thực tiễn, trong lối sống dân sự phổ biến cũng đã đi theo con đường Tây hóa rất nhiều. Chỉ có điều, căn tính Nhật vẫn còn rất mạnh, có lẽ nằm trong chiều sâu của ngôn ngữ, của vô thức cộng đồng, của lòng kiêu hãnh dân tộc nhiều hơn là những hiển lộ bên ngoài. Con người được miêu tả trong Murakami có thể nói rất Nhật-hiện-đại. Đối với Việt Nam hiện nay, mọi cố gắng xây dựng văn hóa như đang thấy về cơ bản vẫn là chạy theo cái bên ngoài, cái ngoại hiện, quan sát được (trùng tu tôn tạo, lễ hội, xây dựng nếp sống mới,…). Với nhiều lý do khác nhau, người Việt hiện nay đang bị mất phương hướng, nhân tâm nhiễu loạn, bất an, thiếu tính cố kết, chưa đủ để tạo nên một nội sinh mạnh mẽ, có giá trị quy tụ, kết nối, kết tinh. Vì thế, theo tôi nghĩ, văn học Việt Nam hiện nay, không chỉ những người viết trẻ, cần suy nghĩ thật sâu về vấn đề này. Làm sao biểu đạt được hình ảnh người Việt rất Việt mà hiện đại, theo tôi nghĩ, đó là con đường để văn học Việt Nam ra thế giới và để thế giới biết đến văn học Việt Nam.

  5 ePoint
 • Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu đổi mới (1986-2006)

  0 trên 5

  Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ
  Chí Minh (TP.HCM) trong 20 năm đầu đổi mới
  là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch
  hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ
  hai thành phần kinh tế thành sáu thành phần
  kinh tế, từ quan hệ cấp phát – giao nộp sang
  quan hệ thị trường. Quá trình biến đổi này đã
  khơi thông các nguồn lực và nhờ đó kinh tế
  TP.HCM đã đạt được nhiều chuyển biến tích
  cực về thị trường, thành phần kinh tế, cơ cấu
  kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP.

  5 ePoint
 • SOME CHARACTERISTICS OF DUY TAN MOVEMENT IN NAM KY

  0 trên 5

  Three strategies of the sage Nguyen Thanh: opening resources in Nam Ky; Lien Thanh, the company model combining economy, culture and education developed from southern Trung Ky to Nam Ky; Minh Tan movement in Cochinchina, the Press publicly encouraging patriotism; Minh Tan reviving people’s knowledge: from Dong Du (Journey to the East) to Tay Du (Journey to the West); Duy Tan: a renewal path , a revolutionary path … are the highlight performances of the Duy Tan movement in Nam Ky. These activities contributed to enrich the campaign of economic, cultural and social reform in Vietnam in the early twentieth century as well as made features, characteristics, key aspects of style Duy Tan movement in Nam Ky.

   

  Ba kế sách của Tiểu la tiên sinh Nguyễn Thành: khai mở nguồn lực xứ Nam Kỳ; Liên Thành, công ty mô hình kết hợp kinh tế, văn hóa, giáo dục phát triển từ cực Nam Trung Kỳ đến Nam Kỳ; phong trào Minh tân ở Nam Kỳ: báo chí công khai cổ vũ lòng yêu nước; Minh tân chấn hưng dân trí: từ Đông du đến Tây du; Duy Tân: con đường đổi mới, con đường cách mạng… là những hoạt động nổi bật của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. Các hoạt động này góp phần làm phong phú cho cuộc vận động cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX, đồng thời làm nên đặc điểm, tính chất, diện mạo chủ đạo của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ.

  5 ePoint
 • TRAINING INNOVATION OF THU DAU MOT UNIVERSITY – AWARENESS AND PRACTICAL SOLUTIONS

  0 trên 5

  Currently, renewal of training has become a key task of the universities with the goal of creating workforce not only to satisfy the requirements of the labor market but also to narrow the lag between Vietnam universities and regional universities, ensuring stable development of higher education for our country. Integrating into the common trend, Thu Dau Mot University has renewed its objectives, training content and programs under the credit system. Admission, training and university administration have been focused using advanced teaching methods in order to ensure training quality. The innovation process of training is the basis for new awareness of large scale development, team building, program development, training management under the credit system and innovation of teaching methods. It is also the scientific basis and practice for proposing the new policies and solutions for training innovation of Thu Dau Mot University in the near future. 

  5 ePoint
 • TRAINING REFORM IN THU DAU MOT UNIVERSITY SOME PERCEPTION AND PRACTICAL PROBLEMS

  0 trên 5

  For over two years, starting with the mission of training high quality human resources for Binh Duong province, training activities at Thu Dau Mot University have been undergoing positive changes. The objective of implementing curriculum contents using the credit system has been completed, while the steps of recruitment, training, management are steadily being likewise implemented. In concordance with the national policy of reforming superior education, Thu Dau Mot University has attempted fundamental shifts in scale, quality, effectiveness and teaching methods to meet the requirements for improving human resource for Binh Duong province, which is one of South’s key economic regions in this period of industrialization, modernization and international integration.

   

  Trong hơn hai năm khởi đầu thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Dương, công tác đào tạo tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang chuyển biến tích cực. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ được hoàn thiện; công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lí đi dần vào nề nếp. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới giáo dục đại học của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang nỗ lực tạo bước phát triển cơ bản về quy mô, chất lượng, hiệu quả, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  5 ePoint