bia tap chi so 6bia tap chi so 6
C0001003001imgC0001003001img

Một số điểm nhận thức trên tư duy mới về chủ nghĩa Mác

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Chủ nghĩa Mác là một học thuyết mở, nghĩa là nó luôn luôn cần được nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, điều kiện của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, xã hội vận hành trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩa Mác-Lênin cần được hiểu trên tư duy mới theo đúng phương pháp nhận thức của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học. Có như thế, luận đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động" mới trở thành chiến lược trong hành động và đem lại hiệu quả thiết thực, đưa đất nước Việt Nam phát triển lên một giai đoạn mới. Cũng trên ý nghĩa đó, chúng ta – những công dân Việt Nam – mới khẳng định một cách chắc chắn rằng, lý luận Mác là lý luận của sự phát triển

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Một số điểm nhận thức trên tư duy mới về chủ nghĩa Mác”