C0001000000bia

STUDYING TO MAKE DEVICE MEASURING UV INTENSITY LEVEL OF SOLAR RADIATION BASE ON SENSOR NCO TiO2/SnO2 PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS METHOD

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Nanocomposite (nco) TiO2/SnO2 films were prepared by co-spraying pyrolysis solutions of inorganic salt TiCl4 and SnCl4 on glass substrate. Phase composition of the formed films were determined by XRD, and photocharacter of the films were determined by photoconduction spectrum. Advantage of the prepared method was simple, using unexpensive materials. Results showed that the nco TiO2/SnO2 films which prepared by this method are sensitive with only ultraviolet radiation (UV), the films were used to make sensor which combine with designing electronic circuit to assemble device measuring UV intensity level of solar radiation. Sensitivity and reliability test of the device was countermeasured with the UV machine of Solarlight Co., INC. Philadelphia.

 

Màng nanocomposite (nco) TiO2/SnO2 được chế tạo bằng phương pháp phun đồng nhiệt phân dung dịch muối vô cơ TiCl4 và SnCl4 trên đế thuỷ tinh. Thành phần pha của màng hình thành được xác định qua XRD, tính chất quang của màng được xác định qua phổ quang dẫn. Phương pháp chế tạo có ưu điểm là đơn giản, sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền. Kết quả cho thấy màng nco TiO2/SnO2 chế tạo theo phương pháp này chỉ nhạy với bức xạ tử ngoại (UV), màng được sử dụng làm sensor kết hợp với thiết kế mạch điện tử ráp thành thiết bị đo mức cường độ UV của bức xạ mặt trời. Việc kiểm tra độ nhạy và độ tin cậy của thiết bị đã được đo đối chứng với máy đo UV của hãng Solarlight Co., INC. Philadelphia sản xuất.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “STUDYING TO MAKE DEVICE MEASURING UV INTENSITY LEVEL OF SOLAR RADIATION BASE ON SENSOR NCO TiO2/SnO2 PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS METHOD”