C0001000000bia

SPECIES COMPOSITION OF EARTHWORMS AT PHU GIAO DISTRICT BINH DUONG PROVINCE

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Based on the analysis of 1241 individual earthworm weight 1750,2g, including 1059 individual sin 189 holes obtained quantitatively, in 7 communes and one town of Phu Giao District, Binh Duong Province, results showed that 17 species of earthworms belong to 6 genus of 4 families, in which they have just Pheretima most abundant species (11 species). In there species, there are 4 taxon were not identified the scientific name to the species (most of them are new species awaiting publication). In 4 species yet to named, there are new 2 species analysis of DNA sequences homologous to Pheretima vulgaris species, Drawida japonica with similar rate 99%.

 

Phân tích 1241 cá thể giun đất với trọng lượng 1750,2g, trong đó có 1059 cá thể thu trong 189 hố định lượng, ở 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương cho thấy có 17 loài giun đất thuộc 6 giống, 4 họ, trong đó giống Pheretima có số loài phong phú nhất (11 loài). Trong đó có 4 loài chưa định được tên khoa học (hầu hết chúng là loài mới đang chờ công bố). Trong 4 loài này thì có 2 loài cho kết quả phân tích trình tự DNA tương đồng với 2 loài Pheretima vulgaris và Drawida japonica với tỉ lệ tương đồng là 99%.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “SPECIES COMPOSITION OF EARTHWORMS AT PHU GIAO DISTRICT BINH DUONG PROVINCE”