C0001000000bia

RESEARCH ON PRIMARY PUPILS’ PHYSICAL HEALTH IN THU DAU MOT CITY, BINH DUONG PROVINCE

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

The research was conducted on 1127 pupils at the age from 6 to 10 years old in Thu Dau Mot city, Binh Duong province. The results show that physical health data of pupils increase continuously from 6 to 10 years old. However, physical development happens differently according to their ages and sexes. Height, weight and bust of pupils get the fastest development at the period of age of 9 and 10. In the studied group, most students have normal nutritional status (boys accounting 50,78% and girls accounting 56,91%). BMI index at malnutrition accounts for interest rates (5,70% in boys and 8,91% in girls), and the index of BMI obesity takes at the relatively high proportion (25,22% in boys and 18,91% girls). The Pignet index of pupils increases in the initial stage (6-9 years old): from 30,68 to 32,20 in boys; from 33,05 to 37,40 in girls, and decreases in the following period (9-10 years old): from 32,20 to 27,79 in boys; 37,40 to 36,97 in girls.

 

Nghiên cứu các chỉ số thể lực của 1127 học sinh từ 6-10 tuổi ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho thấy: Các chỉ số thể lực của học sinh tăng liên tục từ 6 đến 10 tuổi nhưng tốc độ tăng không đều giữa các độ tuổi và giới tính. Chiều cao, cân nặng và vòng ngực của học sinh tăng nhanh nhất ở giai đoạn 9-10 tuổi. Trong nhóm nghiên cứu, phần lớn học sinh có tình trạng dinh dưỡng bình thường (chiếm 50,78% ở nam và 56,91% ở nữ), chỉ số BMI ở mức suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ đáng quan tâm (5,70% ở nam và 8,91% ở nữ), chỉ số BMI ở mức béo phì chiếm tỉ lệ khá cao (25,22 % ở nam và 18,91% ở nữ). Chỉ số Pignet của học sinh tăng trong giai đoạn đầu (từ 6-9 tuổi) – ở nam từ 30,68 lên 32,20; ở nữ từ 33,05 lên 37,40 và giảm trong giai đoạn sau (từ 9-10 tuổi) – ở nam từ 32,20 xuống 27,79; ở nữ từ 37,40 xuống 36,97.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “RESEARCH ON PRIMARY PUPILS’ PHYSICAL HEALTH IN THU DAU MOT CITY, BINH DUONG PROVINCE”