C0001000000bia

MICROSTRUCTURE SIMULATION SYSTEM (Al2O3)x (SiO2)1-x

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

(Al2O3).2(SiO2) mixed oxide [AS2] is the basic material of ceramic and petrochemical technology, as well as the basic component of the earth’s crust. At present, understanding about this mixed oxide system has not been fully studied. Using the molecular dynamics method and analysis of the structure of (Al2O3).2(SiO2) in the temperature range of 350K- 5000K and at various pressure (from 0Gpa to 25Gpa), we showed that Si-O and O-Al linkages increased. The structural units of SiO4, AlO3, AlO4 were reduced, while SiO5, SiO6, AlO5, AlO6, AlO7 increased. As the temperature increases, there is a reduction of the length of the atomic pair. The structural units mainly consist of SiO4, SiO3, AlO3, AlO4 and AlO5, which are hardly temperature dependent.

 

Hỗn hợp oxit (Al2O3).2(SiO2) [AS2] là vật liệu cơ bản trong công nghệ gốm sứ, lọc hóa dầu và là thành phần cơ bản của vỏ trái đất, nhưng hiện nay các thông tin về hệ oxit này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bằng phương pháp MD và phương pháp phân tích về vi cấu trúc của (Al2O3).2(SiO2) trong khoảng nhiệt độ 350K – 5000K và áp suất từ 0 – 25Gpa cho thấy: liên kết Si-O và O-Al tăng. Các đơn vị cấu trúc SiO4, AlO3, AlO4 giảm; cấu trúc SiO5, SiO6, AlO5, AlO6, AlO7 tăng. Khi nhiệt độ tăng, độ dài của các cặp liên kết giảm, tuy nhiên tại 5000K độ dài liên kết Al – Al tăng trở lại. Các đơn vị cấu trúc chủ yếu là SiO4, SiO3, AlO3, AlO4 và AlO5 hầu như không phụ thuộc nhiệt độ.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “MICROSTRUCTURE SIMULATION SYSTEM (Al2O3)x (SiO2)1-x”