C0001000000bia

INITIAL STUDY ON THE USE OF ORGANIC WASTE FROM MARKETS AS FOOD FOR PERIONYX EXCAVATUS

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

The paper presents experiment results on examining the growth and fertilizer generation of Perionyx Excavatus using organic waste from markets as main food. After 4 weeks of follow-up, we have noted that biomass decreased while increasing food, respectively 0.1;0.2; 0.3 kg/2 days. The analytical results of the indicators C and N showed that the sample of 0.1 kg of waste/2 days gave the best result with a ratio of 15.33: 1, consistent with the compost standards.

 

Bài viết trình bày kết quả thí nghiệm khảo sát khả năng sinh trưởng và tạo phân của trùn quế sử dụng rác thải hữu cơ từ chợ làm thức ăn chính. Sau 4 tuần theo dõi, chúng tôi ghi nhận sinh khối giảm dần khi tăng lượng thức ăn lần lượt là 0,1; 0,2; 0,3 kg/2ngày. Kết quả phân tích chỉ tiêu C và N cho thấy, mẫu có lượng rác 0,1kg/2 ngày cho kết quả tốt nhất với tỉ lệ là 15,33:1, phù hợp với tiêu chuẩn phân compost.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “INITIAL STUDY ON THE USE OF ORGANIC WASTE FROM MARKETS AS FOOD FOR PERIONYX EXCAVATUS”