Hot
C0001000000bia

FABRICATION AND STUDY MATERIAL PROPERTIES RUBBER NANOCOMPOZIT BASED NATURAL RUBBER

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Nanocompozit materials based on blends NR/NBR compatiblized with silane modified silica fillers and DCP was successfully made. Results showed that nanocompozit have tensile strength 26.7 MPa, tear strength reached 74.3 N/mm, 300% modulus 1.83 MPa and a Shore A hardness 62. From SEM images (Fig. 3.42) found silane modified silica particles are dispersed evenly, at 40000 – 50000 magnification, silica particles can be found in size from 30 – 300 nm in rubber matrix.

Vật liệu nanocompozit chế tạo trên nền vật liệu blend NR/NBR tương hợp bằng DCP và chất độn nano silica biến tính silan có tính chất cơ lý tốt. Độ bền kéo đạt 26,7 MPa, bền xé đạt 74,3 N/mm, mô đun 300% đạt 1,83 MPa và độ cứng là 62 Shore A. Từ ảnh SEM nhận thấy các hạt silica biến tính silian được phân tán tương đối đồng đều, ở độ phóng đại 40.000-50.000 lần có thể thấy hạt nano silica phân tán trong nền blend cao su từ 30-300 nm.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “FABRICATION AND STUDY MATERIAL PROPERTIES RUBBER NANOCOMPOZIT BASED NATURAL RUBBER”