C0001000000bia

EFFECT OF HYDRAULIC RETENTION TIME ON EFFICIENT TREATMENT OF HYACINTH FOR DOMESTIC WASTE WATER

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hyacinth (Eichornia crassipes) was cultured in domestic waste water ponds with dimensions: length 1.3 m, width 0.5 m, height 0.4 m to examine the possibility of cleaning waste water with 2 treatments: static water (200 liters/tank) and influent water with added volume of 30 liters / day. For static water treatment, after 7 days of the experiment, the results show that the hyacinth is capable of handling domestic wastewater treatment with suspended solids (SS), nitrate (NO3), phosphate ( PO43-), chemical oxygen demand (COD), respectively: 60.84%; 77.76%; 92.98%; 81.48%. With influent water treament of 7.4 days, the experiment shows that performance processors respectively: 35.62%; 65.58%; 49.05%; 64.64%. Later research showed that water hyacinth can be used for domestic waste water treatment, suitable for medium and small urban areas for the purpose of treating domestic wastewater and creating landscapes.

 

Lục bình được nuôi trong hồ nước thải sinh hoạt với kích thước: chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,4m để khảo sát khả năng làm sạch nước thải với 2 nghiệm thức: nước tĩnh (200 lít/bể) và nước động với lưu lượng cho vào là 30 lít/ngày. Đối với nghiệm thức nước tĩnh, sau 7 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy rằng lục bình có khả năng xử lý nước thải sinh hoạt với hiệu quả xử lý chất rắn lơ lửng (SS), nitrat (NO3), phốtphat (PO43-), nhu cầu oxy hóa học (COD) lần lượt là: 60,84%; 77,76%; 92,98%; 81,48%. Với nghiệm thức nước động thì sau 7,4 ngày thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lý lần lượt là: 35,62%; 65,58%; 49,05%; 64,64%. Sau quá trình nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng lục bình cho xử lý nước thải sinh hoạt, thích hợp cho quy m v a và nhỏ ở các khu đ thị với mục đích v a xử lý nước thải sinh hoạt v a tạo cảnh quan m i trường.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “EFFECT OF HYDRAULIC RETENTION TIME ON EFFICIENT TREATMENT OF HYACINTH FOR DOMESTIC WASTE WATER”