C0001000000bia

CONSTRUCTION OF A CENTRALIZED RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM FOR IAAS CLOUD COMPUTING

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Cloud computing offers the possibility to utilize resources and full use of system capacity in a flexible manner from time to time for each user request. The service of Infrastructure as a Server – IaaS cloud computing provides the users network infrastructure, servers, Central Processing Unit (CPU), memory, storage space and other computing resources as a virtual machine – which is considered virtual resources. In cloud computing, the virtual machine is allocated and recovered according to changing needs of each user. To manage and share resources effectively, it requires a management method for such physical and virtual resources. In this study, we propose a resource management solution for IaaS cloud computing, consisting of the following layers: (i) The physical layer: includes physical network infrastructure and servers deployed under the server virtualization technology to provide for virtual machinery; (ii) The centralized management layer will centrally manage the physical and virtual resources, coordinating user requests from the cloud computing interface layer through the scheduling component; (iii) The cloud computing interface layer provides the users with a web interface to manipulate the system’s functions. Next, we realize the mentioned-above solution based on open source codes and install basic functions for a centralized resource management system, including: physical server management, virtual machine management, service package management, and virtual network management to verify the availability of the solution.

 

Điện toán đám mây (ĐTĐM) mang đến khả năng tậng dụng triệt để tài nguyên và công suất của hệ thống một cách linh hoạt theo từng thời điểm và từng yêu cầu sử dụng. Dịch vụ cơ sở hạ tầng Infrastructure as a Server – IaaS trong ĐTĐM cung cấp cho người dùng cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, Central Processing Unit (CPU), bộ nhớ, không gian lưu trữ và các tài nguyên tính toán khác dưới dạng một máy ảo – được xem là tài nguyên ảo. Trong ĐTĐM, máy ảo được cấp phát, thu hồi theo sự thay đổi nhu cầu của từng người sử dụng. Để quản lý, chia sẻ tài nguyên một cách hiệu quả cần phải có phương thức quản lý các tài nguyên vật lý, tài nguyên ảo đó. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một giải pháp quản lý tài nguyên tập trung cho ĐTĐM IaaS bao gồm các tầng: (i) Tầng vật lý: gồm hạ tầng mạng, các máy chủ vật lý được triển khai công nghệ ảo hóa máy chủ để cung cấp máy ảo; (ii) Tầng quản lý tập trung sẽ quản lý tập trung các tài nguyên vật lý, tài nguyên ảo, điều phối yêu cầu người dùng từ tầng giao diện ĐTĐM thông qua thành phần lập lịch; (iii) Tầng giao diện ĐTĐM cung cấp giao diện web để người dùng thao tác các chức năng của hệ thống. Tiếp theo, chúng tôi hiện thực giải pháp trên dựa vào mã nguồn mở và cài đặt các chức năng cơ bản cho một hệ quản trị tài nguyên tập trung gồm: quản lý máy chủ vật lý, quản lý máy ảo, quản lý gói dịch vụ, quản lý mạng ảo để kiểm chứng tính khả dụng của giải pháp.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “CONSTRUCTION OF A CENTRALIZED RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM FOR IAAS CLOUD COMPUTING”