C0002000000bia

Bảo đảm dòng chảy trong đường ống dẫn dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng tới giàn xử lý trung tâm số 3 mỏ Bạch Hổ

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Bài viết này có mục đích tìm ra gii pháp ti
ưu trong vic đảm bo dòng chy ca hn hp
du và khí trong các đường ng dn du dưới
bin nói chung và cho 25 km đường ng t m
Cá Ng Vàng ti dàn xlý trung tâm s3 ca
mBch Hnói riêng. T các phương trình bo
toàn khối lượng, động lượng và năng lượng, cùng
vi cơ sở lý thuyết ca chế độ dòng chảy đa pha,
tính cht chất lưu, cũng như các tính chất hình
hc và nhit hc của đường ng, hai mô hình hóa
vi các lưu lượng dòng chy khác nhau đã được
xây dng: 1) Mô hình thnht có mục đích theo
dõi shình thành dòng chy dng nút lỏng để d
đoán các chsố như tn xut xut hin, chiu dài
nút lng và thtích tràn. Kết qumô phng có ý
nghĩa thực tế cao trong vic tìm ra thtích tối ưu
cho khả năng tiếp nhn ca thiết bchia tách
du-khí tại đầu ra (slug catcher/separator); 2) Mô
hình thhai nghiên cu vcác quá trình nhit
thủy động lực trong đường ng nhm dự đoán s
thay đổi ca nhiệt độ và áp sut, t đó có giải
pháp thích hp trong thc tế khi la chn hóa
cht làm gim nhiệt độ đông đặc ca du.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Bảo đảm dòng chảy trong đường ống dẫn dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng tới giàn xử lý trung tâm số 3 mỏ Bạch Hổ”