C0001000000bia

A COMPARISON ABOUT PHYSICAL CHEMISTRY PROPERTIES OF PHU YEN DIATOMITE TO MERCK DIATOMITE

5 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

In the present paper, a comparison about physical chemistry properties of Phu yen diatomite to Merck diatomite was demonstrated. The samples were characterized by XRD, SEM, TEM, EDX and nitrogen adsorption/desorption isotherms. The results showed that Phu yen diatomite with amorphous structure possesses high surface area in comparison with Merck diatomite. Merck diatomite consisted of quartz with high crystalinity while amorphous phase of Phu yen diatomite transferred significantly to quartz at the temperature of 300 0C.

Trong bài báo này chúng tôi đã so sánh các đặc trưng hóa lý của hai vật liệu diatomite tựnhiên và diatomite của Merck. Các vật liệu này được đặc trưng bằng XRD, SEM, TEM, đo đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp khí nitơ. Khác với diatomite của Merck có độ kết tinh cao, diatomite tựnhiên chủyếu ở dạng vô định hình với diện tích bề mặt riêng lớn hứa hẹn sẽ là vật liệu hấp dẫn trong việc ứng dụng vào lĩnh vực hấp phụ và xúc tác.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “A COMPARISON ABOUT PHYSICAL CHEMISTRY PROPERTIES OF PHU YEN DIATOMITE TO MERCK DIATOMITE”