B0001007004img

LƯU TRỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG

20 ePoint

DOWNLOAD NGAY TẠO TÀI KHOẢN

Hoạt động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ. Trong những năm qua, công tác lưu trữ của các quốc gia trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đã tiến những bước dài. Sự nghiệp lưu trữ Việt Nam, với các chính sách của Đảng và Nhà nước, đang ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và hội nhập sâu, rộng vào sự nghiệp lưu trữ quốc tế. Trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước mạnh mẽ, xây dựng chính phủ điện tử, hệ thống các cơ quan quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia từng bước được kiện toàn, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, khối lượng tài liệu lưu trữ sẽ ngày càng lớn và công tác lưu trữ sẽ ngày càng phức tạp.

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “LƯU TRỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG”