Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

 • 5-FLUORORACIL LOADING AND RELEASING BEHAVIOR FROM ALKYLATED POLYAMIDOAMINE G3.0 DENDRIMER-FOLATE

  0 trên 5

  In recent years, many researches have been developing towards biocompatible improvement and cellular penetrating ability of dendrimers in order to use in diagnosis and treatment therapy for several type of cancer. In this study, to enhance biocompatibility, drug loading efficiency and cellular uptake of the polyamidoamine dendrimer, the dendrimer generation 3.0 (G 3.0) was conjugated with hexanoyl chloride and targeted with acid folic (G3.0-C6-FA). The structure of the G3.0-C6-FA was determined by 1H-NMR. According to 1H-NMR spectra, 9 hexanoyl groups and 2 folate groups were attached to the G3.0 dendrimer. TEM image of G3.0-C6 dendrimer exhibited spherical shape and nano sizes ranging from 3 to 4 nm and TEM image of the G3.0-C6-FA indicated a size distribution ranging from 5 to 7 nm. In addition, Fluorouracil (5-FU)-loaded G3.0 and 5-FU-loaded G3.0-C6-FA were also prepared to evaluate drug loading efficiency was using High-performance liquid chromatography (HPLC). The obtained results indicated that drug loading efficiency of G3.0-C6-FA (13,8% of 5-FU) is higher than G3.0 (11% of 5-FU). 5- G3.0-C6-FA also showed a slow release profile of the drug. These positive results show a potential of the drug-nanocarrier system in practical application. 

  5 ePoint
 • A COMPARISON ABOUT PHYSICAL CHEMISTRY PROPERTIES OF PHU YEN DIATOMITE TO MERCK DIATOMITE

  0 trên 5

  In the present paper, a comparison about physical chemistry properties of Phu yen diatomite to Merck diatomite was demonstrated. The samples were characterized by XRD, SEM, TEM, EDX and nitrogen adsorption/desorption isotherms. The results showed that Phu yen diatomite with amorphous structure possesses high surface area in comparison with Merck diatomite. Merck diatomite consisted of quartz with high crystalinity while amorphous phase of Phu yen diatomite transferred significantly to quartz at the temperature of 300 0C.

  Trong bài báo này chúng tôi đã so sánh các đặc trưng hóa lý của hai vật liệu diatomite tựnhiên và diatomite của Merck. Các vật liệu này được đặc trưng bằng XRD, SEM, TEM, đo đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp khí nitơ. Khác với diatomite của Merck có độ kết tinh cao, diatomite tựnhiên chủyếu ở dạng vô định hình với diện tích bề mặt riêng lớn hứa hẹn sẽ là vật liệu hấp dẫn trong việc ứng dụng vào lĩnh vực hấp phụ và xúc tác.

  5 ePoint
 • A STUDY IN FERTILIZER FOR TREE FROM RED MUD AND COCOPEAT

  0 trên 5

  In this report, we study in optimal pH of extract from red mud and determining an optimal ratio of extract from red mud and cocopeat to remove tannin in cocopeat. Test fertilizerʹs effection is formed from cocopeat treated with extract from red mud for seeds of mustard green.

  Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu điều kiện pH tối ưu của dịch chiết bùn đỏ và xác định tỉ lệ tối ưu giữa dịch chiết bùn đỏ – mụn dừa nhằm tách tannin ra khỏi mụn dừa. Thử nghiệm đánh giá hiệu quả làm phân bón của mụn dừa sau khi xử lí với dịch chiết bùn đỏ với hạt cải mầm.

  5 ePoint
 • ACHIEVEMENTS OF POSTGRADUATE EDUCATION – FROM 1996 TO 2005 IN TERMS OF SCALE, QUALITY AND MANAGEMENT

  0 trên 5

  Since 1996, the postgraduate education continued to be changed due to the institutionalization of program content, scale widening, quality improvement and management orientation. The training program content is institutionalized by the Postgraduate education statute, Guidance on postgraduate education organization and management, and Guidance on Doctoral thesis defense. Basing on the legal foundation for postgraduate education, the Ministry of Education and Training has set up the targets for postgraduate education development, enrollment, training majors, and training institute networks planning. In the period of 1996 – 2005, thanks to basic, practical and effective approaches, a relatively refined postgraduate education system has successfully been established which is conformable to the training system of many other countries in the world; the postgraduate education scale is developing quickly both in terms of the quantity of training institutes as well as the number of graduate students; the training quality is enhanced; the postgraduate education management is effective and thorough. The domestic postgraduate education is now active in training the technical and scientific staff, achieving the objectives of domestic training.

   

  Từ năm 1996, lĩnh vực đào tạo sau đại học tiếp tục đổi mới trên các mặt thể chế hóa nội dung chương trình, mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng, chú trọng công tác quản lí. Nội dung, chương trình đào tạo được thế chế hóa bằng Qui chế đào tạo sau đại học, Hướng dẫn tổ chức và quản lí đào tạo sau đại học, Hướng dẫn bảo vệ luận án tiến sĩ. Từ những cơ sở pháp lí về đào tạo sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra chỉ tiêu phát triển giáo dục sau đại học, chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo, qui hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo. Với những biện pháp cơ bản và thiết thực, trong giai đoạn 1996 – 2005, một hệ thống đào tạo sau đại học tương đối hoàn chỉnh đã hình thành phù hợp với hệ thống đào tạo của nhiều nước trên thế giới; qui mô đào tạo sau đại học phát triển nhanh cả về số lượng cơ sở đào tạo và số học viên sau đại học; chất lượng đào tạo được nâng cao; công tác quản lí đào tạo sau đại học ngày càng chặt chẽ. Đào tạo sau đại học trong nước đã bắt đầu chủ động trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, thực hiện được mục tiêu đào tạo trong nước là chính.

  5 ePoint
 • ACTIVITIES OF TRADING, BANK ACQUISITION –EXPERIENCES FROM NATIONS OVER THE WORLD AND SOLUTIONS FOR BANKS IN VIETNAM

  0 trên 5

  Activities of trading, bank acquisition is an objective inevitable development trend, which requests banks to research initiatively to fit and considers as one of the important solutions to enhance competitiveness in international finance integration. In recent years, there are many successful bank integration deals over the world but there are also failure deals. From successes and failures of trading activities, bank integration over the work, Vietnam banks need summarize the lessons learned in issues: define elements effecting on trading activities, integration, information and necessary experience to verify potential buyer, use consultants, based on cooperation spirit to have reasonable price crate for both seller and buyer, research carefully legal matter before making transaction, prepare issues after integration trading, research experience on law, control, efficient promotion in management and operation of national fiancé safety network.

  Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng là một xu thế phát triển tất yếu khách quan, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động nghiên cứu để thích ứng và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập tài chính quốc tế. Trong những năm gần đây, trên thế giới đã có nhiều thương vụ sáp nhập ngân hàng thành công nhưng cũng có những thương vụ thất bại.Từ những thành công và thất bại của hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng trên thế giới, các ngân hàng Việt Nam cần đúc kết các bài học kinh nghiệm trong các vấn đề: xác địnhcác nhân tố tác động đến hoạt động mua bán, sáp nhập, thông tin và kinh nghiệm cần thiết để nhận diện bên mua tiềm năng, sử dụng đội ngũ tư vấn, trên tinh thần hợp tác để có một mức giá hợp lý cho cả bên mua và bên bán, tìm hiểu kỹ vấn đề pháp lý trước khi thực hiện giao dịch, chuẩn bị các vấn đề sau mua bán sáp nhập, nghiên cứu kinh nghiệm về luật, cách kiểm soát, phát huy hiệu quả phối hợp trong việc quản lý và điều hành của mạng an toàn tài chính quốc gia.

  5 ePoint
 • ADAPTIVE CAPACITY OF PEOPLE LIVING IN COASTAL AREAS OF BEN TRE PROVINCE IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

  0 trên 5

  Located in lower section of the Mekong delta, low lying area and contiguous with the East sea, Ben Tre is evaluated as one of the most regions seriously affected by the impact of climate change. Typically saline intrusion, drought, flood tide and sea level rise. In recent times, extreme weather and climate have happened regularly and unusually, that affects human lives and likelihood. Beside the efforts of government and social organizations in reducing and mitigating the risk from climate change impacts, local community, especially how has poor people who is living in low lying and coastal areas adapted and coped with climate change impacts? This paper presents the result of studying capacity building of poor people living in the coastal districts of Ben Tre province ans some expectations to government and other organizations on climate change impacts.

   

  Nằm trong vùng hạ lưu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre có địa hình thấp, tiếp giáp biển Đông và được đánh giá là tỉnh chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi biến đổi khí hậu, điển hình là xâm nhập mặn, hạn hán, ngập lụt do triều cường và nước biển dâng. Trong thời gian gần đây, các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan diễn ra thường xuyên và bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư, đặc biệt là người nghèo tại địa phương. Bên cạnh những nỗ lực của nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội nhằm phòng chống, giảm thiểu những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người nghèo đang sinh sống tại những vùng đất thấp, ven biển sẽ thích ứng, ứng phó như thế nào trước tác động của biến đổi khí hậu? Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu năng lực thích ứng của cộng đồng dân cư nghèo đang sinh sống tại các huyện ven biển của tỉnh Bến Tre và nguyện vọng của người dân trong công tác phòng chống, giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.

  5 ePoint
 • ANALYSIS OF HOUSEHOLDS’ INCOME IN DONG THAP MUOI AREA LONG AN PROVINCE

  0 trên 5

  The research shows income of households in Dong ThapMuoi area, Long An province. Inspection results in 360 samples (180 households live in border area and 180 households live in internal area) show that there are fourteen independent variables with impact and effect on dependent variable as: living area of family, educational attainment of householder, ethnic composition of householder, number of employees creating income in household, age of householder, householder with income-generating employment, working experience of householder, household with loans, production land area, household with production
  equipment, household with other assets, share of income from agriculture, share of income from industry, share of income from service. Explanation level of independent variables in the model is pretty high. Based on research results, the author offers some recommendations to enhance income of households in Dong Thap Muoi area, Long An province.

  Nghiên cứu trình bày về thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Kết quả điều tra trong 360 mẫu (180 hộ sinh sống trong khu vực biên giới và 180 hộ sinh sống trong khu vực nội địa) cho thấy có mười bốn biến độc lập có tác động, ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là: khu vực sinh sống của gia đình, trình độ học vấn của chủ hộ, thành phần dân tộc của chủ hộ, số lao động tạo thu nhập trong hộ, tuổi của chủ hộ, chủ hộ có việc làm tạo thu nhập, kinh nghiệm làm việc của chủ hộ, hộ có vay vốn, diện tích đất sản xuất, hộ có máy móc thiết bị sản xuất, hộ có tài sản khác, tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp, tỷ trọng thu nhập từ công nghiệp, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ. Mức độ giải thích của các biến độc lập trong mô hình là khá cao. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An.

  5 ePoint
 • ANALYZING FICTIONAL DIALOGUE FROM THE LINGUISTIC APPROACH

  0 trên 5

  Speech act, cooperative principle, face and courtesy are the key concepts in pragmatics. They play an important role in interpreting our language and behavior in social interaction as well as in literature. In this paper, we examine the effectiveness of using these concepts in analyzing fictional dialogue, and suggest a linguistic approach to literature in order to assist teachers in teaching the subject and students in learning it.

   

  Hành động ngôn từ, nguyên tắc cộng tác, thể diện và lịch sự là các khái niệm cơ bản trong ngữ dụng học. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tường giải hành vi ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội cũng như trong văn học. Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát hiệu quả của việc vận dụng các khái niệm này vào phân tích hội thoại trong văn học và đề xuất cách tiếp cận văn học từ góc độ ngôn ngữ học hỗ trợ cho việc dạy và học văn.

  5 ePoint
 • Ảnh hưởng của thời gian lưu thủy lực đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học thường niên trường Đại Học Thủ Dầu Một số 5-2015, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các học giả có uy tín.

  5 ePoint
 • ANTAGONISM OF TRICHODERMA SPP. AGAINST SCLEROTIUM SPP. OF LEAF AND STEM ROT DISEASES IN MOKARA AND DENDROBIUM ORCHIDS

  0 trên 5

  On the PGA culture medium, the research investigated the antagonism of eight Trichoderma strains spp., isolated in agricultural lands of Binh Duong province, against two strains of Sclerotium spp. of leaf and stem rot diseases in Mokara and Dendrobium orchids. The results indicated that almost Trichoderma spp. had antagonised Sclerotium spp.. Especially, Tr6 and Tr7 isolates could be highly effective against NB1 and NB2 pathogens, when their maximum antagonistic efficiency was 100% after 7 days of incubation.

   

  Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát khả năng đối kháng trên môi trường PGA của 8 chúng Trichoderma spp. với 2 chủng nấm Slerotium spp.  gây bệnh thối thân, thối lá trên lan Mokara và Dendrobium. Kết quả ở tất cả nghiệm thức đều cho thấy khả năng đối kháng của Trichoderma spp. với Slerotium spp.. Đặc biệt, hai chủng Tr6 và Tr7 có khả năng đối kháng mạnh với cả hai chủng nấm bệnh NB1 và NB2 với hiệu suất đối kháng là 100% chỉ sau 7 ngày nuôi cấy.

  5 ePoint
 • ARABIAN ETHNIC CULTURE VIEWED FROM THE RELIGIOUS PERSPECTIVE

  0 trên 5

  Religion plays an important role in the lives of ethnic groups viewed from cultural perspective, particularly for groups who follow monotheism. In many cases, religion plays the main role in the ethnic segregation or convergence. However, if considered from the cultural perspective, religion, even monotheism, is only one of the cultural elements which diversify culture. This is because ethnic groups adopt a specific religion in the context of a previous cultural pedigree. The religion adopted therefore will only partly diversify the culture; it cannot totally replace all the previous cultural elements. But this truism does not hold everywhere. In Arabian countries, religion plays the decisive role in the formation of cultural elements not only of one specific ethnic group, but of nearly all the communities. Monotheism influences and controls the development of many ethnic groups in different countries, contributing to the diversification of culture, and playing the decisive role in forming common cultural elements of the various communities across different countries. This is how the Middle East differs in the process of forming ethnic groups. This article approaches the Arabian cultures from the religious perspective, with the purpose of clarifying cultural characteristics as well as the role of religion in the development process.

   

  Tôn giáo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tộc người tiếp cận từ khía cạnh văn hóa, nhất là những tộc người theo tôn giáo độc thần. Trong nhiều trường hợp, tôn giáo đóng vai trò chủ đạo dẫn đến những quá trình phân li hay những quá trình qui tụ tộc người. Tuy nhiên, nếu xem xét từ khía cạnh văn hóa, thì tôn giáo, cho dù là tôn giáo độc thần, cũng chỉ là một trong nhiều thành tố văn hóa góp phần làm phong phú văn hóa tộc người. Bởi vì các tộc người, trước khi tiếp nhận một tôn giáo nào đó, thì họ đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và đã có một nền tảng văn hóa nhất định. Các tôn giáo du nhập vào chỉ có thể góp phần làm văn hóa tộc người thêm phong phú, mà không đủ sức thay thế một cách triệt để những thành tố văn hóa đã có trước đó. Nhưng có một thực tế là, không phải ở nơi nào cũng xảy ra một tình huống tương tự. Đối với các quốc gia Ả Rập, tôn giáo có vai trò quan trọng đến sự hình thành những nét văn hóa không phải chỉ là một tộc người cụ thể, mà ở nhiều cộng đồng cư dân sinh sống tại đây. Chính điều này như là một minh chứng về vai trò của tôn giáo, nhất là tôn giáo độc thần, có ảnh hưởng và chi phối đến sự phát triển của nhiều tộc người sinh sống ở các quốc gia khác nhau. Trong bối cảnh cụ thể của các cộng đồng cư dân Ả Rập, tôn giáo không chỉ góp phần làm phong phú văn hóa, mà còn có vai trò quyết định đến sự hình thành những nét văn hóa chung cho các cộng đồng cư dân sinh sống ở các quốc gia khác nhau. Đây là nét khác biệt của vùng Trung Đông trong quá trình hình thành văn hóa tộc người, nếu so sánh với các khu vực. Bài viết của chúng tôi tiếp cận văn hóa của các tộc người Ả Rập từ khía cạnh tôn giáo với mong muốn góp phần làm rõ thêm nét đặc thù văn hóa cũng như vai trò của tôn giáo trong tiến trình phát triển.

  5 ePoint
 • ASSESSMENT OF NUTRIENT POLLUTION OF THI TINH RIVER IN BINH DUONG PROVINCE

  0 trên 5

  Six stations in Thi Tinh river were selected for sampling and analysing the nutrients as ammonia (NH4+), nitrate (NO3), nitrite (NO2), phosphate (PO43-), total nitrogen (TN) và total phosphorus (TP) during the period from June, 2014 to April, 2015. The obtained results indicated that the river water was polluted by the nutrients as NO2, NH4and PO43-. Concentrations of N-NO2– (0.01 0.1 mg/L), N-NH4(0.02 ÷ 2.9 mg/L) and P-PO43- (0.02 ÷ 0.44 mg/L) did not meet Vietnam surface water quality requirements of class A2 (according to QCVN 08:2008/BTNMT). Ratio TN/TP ranged from 4.2 to 50.9. Phosphorus was the limit factor for eutrophication of the river.

   

  Sáu mặt cắt trên sông Thị Tính được lựa chọn để lấy mẫu và phân tích các chất dinh dưỡng như amoni (NH4+), nitrat (NO3), nitrit (NO2), photphat (PO43), tổng nitơ (TN) và tổng photpho (TP) trong thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015. Các kết quả cho thấy: nguồn nước sông Thị Tính bị ô nhiễm bởi các chất dinh dưỡng như NO2, NH4và PO43-. Nồng độ N-NO2 (0,01 ÷ 0,1 mg/L), N-NH4+ (0,02 ÷ 2,9 mg/L) và P-PO4(0,02 ÷ 0,44 mg/L) hầu hết không đạt loại A2 theo QCVN 08:2008/BTNMT. Tỷ số TN/TP trong nước sông dao động trong khoảng 4,2 ÷ 50,9. Photpho là yếu tố giới hạn sự phú dưỡng của sông.

  5 ePoint
 • AUSTRALIA – VIETNAM RELATIONS: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

  0 trên 5

  Australia and Vietnam relations has been continuously developed in multiple ways via the basis of bilateral and multilateral relations for more than three decades, from 1973 to present. The fruits of their relationship have improved the position and prestige of both countries in the international arena. This trend should continue, but there are also challenges requiring each country to be more active and creative.

   

  Quan hệ giữa Australia với Việt Nam đã phát triển liên tục trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở song phương và đa phương trong hơn 3 thập kỉ (từ 1973 đến nay). Thành quả của mối quan hệ đó đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam và Australia trên trường quốc tế. Trong tương lai, quan hệ giữa Australia với Việt Nam phát triển rất thuận lợi, song cũng còn những thách thức đòi hỏi mỗi quốc gia phải năng động và sáng tạo hơn nữa.

  5 ePoint
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị của tri thức địa phương ở các tộc người thiểu số trong bối cảnh hiện nay

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  5 ePoint
 • Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2006)

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  5 ePoint
 • Biến đổi quan hệ xã hội nông thôn dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh

  0 trên 5

  Tạp chí khoa học trường Đại Học Thủ Dầu Một, bao gồm nhiều bài nghiên cứu của các tác giả có uy tín.

  5 ePoint
 • BRAND EQUITY MODEL ‒ RESEARCH IN THE BEVERAGE INDUSTRY

  0 trên 5

  The research is to develop a model to measure and determine the relationship between the components of brand value. The qualitative and quantitative research methods were done with 10 beverage brands. The results show that the components of brand equity including brand awareness, consumer associations with the brand, brand’s perceived quality, and brand loyalty. Brand awareness has positive impact on brand’s perceived quality while brand’s perceived quality has higher positive influence to brand loyalty than to consumer associations with the brand. These results have significant differences when adding new variables in the measurement scale of brand equity’s components. They imply that beverage companies should promote branding to increase awareness and consumer associations with the brand so as to increase brand’s perceived quality and brand loyalty, thereby increasing brand value to create competitive advantage.

  Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình đo lường và xác định quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được thực hiệnvới 10 thương hiệu nước giải khát. Kết quả phát hiện các thành phần giá trị thương hiệu gồm: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu; nhận biết ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm nhận, còn chất lượng ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu cao hơn tác động của liên tưởng thương hiệu. Kết quả này có những khác biệt có ý nghĩa khi bổ sung biến đo lường mới trong thang đo các thành phần giá trị thương hiệu và hàm ý rằng các công ty nước giải khát cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu để tăng nhận biết, liên tưởng thương hiệu nhằm tăng chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu, từ đó tăng giá trị thương hiệu để tạo lợi thế cạnh tranh.

  5 ePoint
 • BUDDHISH WORSHIP OF VIETNAMESE FAMILIES IN THE SOUTHEAST OF VIETNAM

  0 trên 5

  Buddhist worship is a characteristics in the culture of Vietnamese families in the Southeast. Combining common worship of the ancient Vietnamese people, folk faiths and religions and the influence of the natural and social conditions of the Southeast, Vietnamese people have created their own views on Buddhist worship at home, Buddhist altar forms and rituals of Buddhist worship at home. The ritual for setting Buddhist altar, time and worship offerings, objects, and practices of the Vietnamese in the Southeast are shown quite  clearly. Buddhist worship at home has great significance in the cultural life of the Vietnamese in the Southeast region.

  Thờ cúng Phật là nét đặc sắc trong văn hóa gia đình người Việt ở Đông Nam Bộ. Kết hợp tục thờ cúng phổ biến của người Việt xưa cùng những tín ngưỡng, tôn giáo dân gian với sự ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, xã hội Đông Nam Bộ, người Việt đã tạo dựng những quan niệm riêng về thờ Phật tại gia, các dạng thức bàn thờ Phật và các nghi thức thờ cúng Phật tại gia. Lễ an vị Phật, thời gian và lễ vật thờ cúng Phật, chủ thể, lễ vật và cách cúng Phật của người Việt ở Đông Nam Bộ được thể hiện khá rõ nét. Thờ cúng Phật tại gia có ý nghĩa to lớn trong đời sống văn hóa người Việt Đông Nam Bộ.

  5 ePoint