Lý luận chính trị

 • REGARDING TO THE FIGHT AGAINST HO CHI MINH-DISTORTING ARGUMENT

  0 trên 5

  Ho Chi Minh is “the preeminent character”, “the national liberation hero and the outstanding culturist of Vietnam” according to the UNESCO’s assessment. Ho Chi Minh is “the great national hero,” as recognized by Vietnam Communist Party’s Congress, “Uncle Ho” in the minds of many Vietnamese patriotic generations. Ho Chi Minh was the person participating in founding the Communist Party, the founder of the Communist Party of Vietnam, the father of the Democratic Republic of Vietnam, the founder of the National United Front, and the beloved father of the armed people force. Ho Chi Minh was the resilient soldier of the workers’ and communist movements and the national liberation movements in the world. He is the leader of the nation and the Communist Party of Vietnam. It’s true. But, there are still some people deliberately not acknowledging this; they distort the life and career of Ho Chi Minh. How shall we consider this?

   

  Hồ Chí Minh là “nhân vật kiệt xuất”, là “Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” theo đánh giá của UNESCO. Hồ Chí Minh là “Anh hùng dân tộc vĩ đại” theo ghi nhận của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, là “Bác Hồ” trong tâm khảm của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Hồ Chí Minh là người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Hồ Chí Minh là chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Người là lãnh tụ của dân tộc và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự thật. Nhưng, hiện vẫn còn một số người cố tình không hiểu; họ xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Cần nhìn nhận
  như thế nào về điều này?

  5 ePoint
 • THE FIRST DOCUMENTS OF THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM ON STATE MANAGEMENT DOCUMENTS

  0 trên 5

  Immediately after the August Revolution succeed in 1945, realizing the important role of state
  management documents in implementation of essential tasks of the country, the Government of Ho Chi
  Minh President issued new documents providing basic values in terms of management. The regulations
  on the issuance of state management documents in the early years of building the Democratic Republic
  of Vietnam still maintain great value both in theory and practice.

  Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức
  được vai trò quan trọng của văn bản quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan
  trọng của nước nhà nên đã ban hành những văn bản mới, mang lại những giá trị cơ bản về phương diện
  quản lý. Những quy định về ban hành văn bản quản lý nhà nước những năm đầu xây dựng nước Việt
  Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn còn những giá trị to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  5 ePoint
 • THE STRATEGIC ROLE OF HO CHI MINH ROAD THROUGH THE WESTERN PRESS AND RESEARCHERS’ ASSESSMENT

  0 trên 5

  559 Road – Ho Chi Minh trail as Western public opinion known as the pinnacle of creativity in the Vietnamese people’s war in the American resistance. The road was the decisive contribution of the war victory. The road study will partially decipher the Vietnamese people’s war strength and explain in certain extent the failure of an army representing a superpower in the world at that time. This article presents some content in which the Western media and scholars assessed “Ho Chi Minh Trail” in terms of: the strategic issues throughout the war, the strategic road identification, the road history, the role of the Ho Chi Minh trail during the liberation war.

   

  Đường 559 − đường mòn Hồ Chí Minh như dư luận phương Tây quen gọi là đỉnh cao của sức sáng tạo trong chiến tranh nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con đường góp phần quyết định thắng lợi của cuộc chiến. Nghiên cứu về nó sẽ góp phần giải mã phần nào đó của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam và giải thích góc độ nào đó sự thất bại của một đạo quân đại diện cho một siêu cường hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Bài viết này trình bày một số nội dung được truyền thông và các học giả phương Tây đánh giá về “đường mòn Hồ Chí Minh” trên các phương diện: vấn đề chiến lược xuyên suốt cuộc chiến, nhận diện con đường chiến lược, lịch sử con đường, vai trò của đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh giải phóng.

  5 ePoint