Khoa học tự nhiên

 • Ứng dụng phương pháp quy hoạch toán học tối ưu hóa lượng khí nén bơm ép cho mỏ Đại Hùng, bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam

  0 trên 5

  Trong khai thác du bằng phương pháp
  gaslift, do lượng khí nén thường là có hn, nên
  vấn đề tối ưu hóa việc phân bổ lượng khí nén cho
  các giếng trong mt mỏ luôn được quan tâm. Đã
  có mt số phương pháp tối ưu hóa cho nhóm
  giếng khai thác gaslift Việt nam, nhưng chủ yếu
  là sdụng phương pháp giải tích toán hc vi li
  gii là tìm cc trcủa hàm đa biến. Bài báo này
  sẽ đề cập đến vic áp dng một phương pháp tối
  ưu hóa cho nhóm giếng khai thác gaslift phương pháp Quy hoch toán hc – ng dng
  cho mỏ Đại Hùng bồn trũng Nam Côn Sơn Việt
  Nam.

  5 ePoint
 • USE OF LAM DONG RED MUD IN A HETEROGENEOUS FENTON PROCESS FOR DEGRADATION OF METHYLENE BLUE

  0 trên 5

  The present study focused on the degradation of Methylene Blue (denoted as MB) in a heterogeneous Fenton process catalyzed by activated Lam Dong red mud. The raw red mud was acid-treated by washing twice with HCl 0.1 mol/L, then it was activated by calcination at 700 oC in 4 hours (denoted as BĐA-700). The analysis by energy dispersive X-ray (EDX) and X-ray diffraction (XRD) showed that iron oxide is major oxide in BĐA-700 sample with high crystalinity. The analysis by scanning electronic microscopy (SEM) and nitrogen isotherm of adsorption/desorption showed that BĐA-700 sample consisted of nano spherical particles with high surface area. The MB oxidation was conducted at 30 oC in various solution pH. A kinetic study using initial rate method was performed. The results showed MB was decomposed high in range initial solution pH from 5 to 9. The MB degradation with H2O2 over BĐA-700 has 1.57 order to MB and 0.86 order to H2O2. The value of rate constant is 84.86 at 30 oC.

  Nghiên cứu này tập trung khảo sát phản ứng phân hủy xanh metylen (kí hiệu MB) trong quá trình Fenton dị thể với xúc tác là bùn đỏ Lâm Đồng đã hoạt hóa. Bùn đỏ thô được xử lí axit bằng cách rửa hai lần với HCl 0,1 mol/L,sau đó được hoạt hóa bằng cách nung ở 700 oC trong 4 giờ(kí hiệu BĐA-700). Kết quả phân tích bằng phổ tán xạ tia X (EDX) và nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy rằng sắt oxit là oxit chính trong mẫu BĐA-700 với độ tinh thể cao. Kết quả phân tích bằng hiển vi điện tử quét (SEM) và đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ nitơ cho thấy rằng mẫu BĐA-700 bao gồm các hạt nano hình cầu với diện tích bề mặt riêng cao. Sự oxi hóa MB được thực hiện tại 30 oC trong các môi trường pH khác nhau. Phương pháp tốc độ đầu được sử dụng để nghiên cứu động học phản ứng này. Kết quả chỉ ra rằng MB bịphân hủy cao trong khoảng pH ban đầu của dung dịchtừ 5 đến 9. Phản ứng phân hủy MB với H2O2 trên BĐA-700 có bậc của MB là 1,57 và bậc của H2O2là 0,86. Giá trịhằng sốtốc độ phản ứng xác định ở 30 oC là 84,86.

  5 ePoint
 • Ví dụ tối ưu hóa phương án khảo sát địa Kỹ thuật bằng phương pháp nội suy Kriging

  0 trên 5

  Mt trong nhng nhim vchính ca công tác khảo sát địa kthuật là xác định các lớp đấcó mt trong khu vc kho sát cũng như đặc tính cơ lý của các lớp đất đó. Để gim thiu sai số trong vic dự đoán sự phân bcác lớp đất (theo diện và theo độ sâu), một phương án khảo sát địa kthuật thường được thiết kế vi rt nhiu hố khoan, dẫn đến việc tăng chi phí khảo sát. Ngượlại, chủ đầu tư luôn muốn có được càng nhithông tin vkhu vc kho sát càng tốt nhưng vớchi phí thp nhất. Để gii quyết nghch lý này, kỹ sư địa kthut không chvn dng toàn bhibiết vkhu vc khảo sát cũng như kinh nghiệkhảo sát địa kthut ngoài hiện trường, mà còn cn phải được htrbi các công cụ địa thng kê, đặc biệt là phương pháp nội suy Kriging. Dtrên tp dliu thc tế ca mt dán kho sát địa kthut Sài Gòn (Vit Nam), bài báo sgithiệu hai phương án khảo sát địa kthut:

  a) phương án khảo sát đã được sdng trong thtế;

  b) phương án khảo sát được tối ưu bằng phương pháp nội suy Kriging. T đó, bài báo đánh giá khả năng sử dụng phương pháp nội suy Kriging nhm tối ưu hóa phương án khảo sát địkthut.

  5 ePoint
 • Vi nhân giống cây bẫy kẹp Dionaea muscipula

  0 trên 5

  Quy trình vi nhân giống loài này được
  chúng tôi xây dựng hoàn thiện dựa trên các
  khảo sát trong ba giai đoạn: nhân chồi, cảm
  ứng tạo rễ và ra vườn ươm. Trên môi trường
  MS với hàm lượng khoáng đa lượng giảm đi
  một nửa bổ sung kinetin 0,5 mg/L cho hiệu
  quả nhân chồi cao nhất (20,44 ± 2,14
  chồi/mẫu); sử dụng NAA 0,5 mg/L giúp tạo rễ
  tốt nhất (5,33 ± 0,44 rễ/chồi). Những cây con
  hoàn chỉnh đạt kích thước 45 cm được chọn
  để bước vào giai đoạn chuyển tiếp trong 2
  tuần: trồng trên giá thể gồm dớn và đá perlite
  tỉ lệ 1:1, đặt dưới điều kiện chiếu sáng nhân
  tạo, chế độ tưới 3 ngày/lần, sử dụng bọc nilon
  có đục lỗ để giữ độ ẩm. Sau đó, cây con được
  chuyển ra vườn ươm, giữ nguyên giá thể và
  chế độ tưới. Tỉ lệ sống sót đạt gần 100 %.

  5 ePoint
 • Xác định phân bố độ rỗng trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan

  0 trên 5

  Tích tdu khí thương mại được phát hin
  trong đá móng mBch Hmra mt thách thc
  mi cho thăm d địa cht và địa vt lý; đồng thi
  cũng chng minh scn thiết phi nghiên cu
  chi tiết các đối tượng này hơn. Rt nhiu kết qu
  liên quan đến nghiên cu trong đá móng và
  chế hình thành không gian rng đã được trình
  bày trong mt shi nghvà / hoc công btrên
  các tp chí chuyên nghip. Hu hết các vấn đề
  đã được đề cp, quan tâm bi các nhà nghiên
  cu; Tuy nhiên, để đánh giá một cách toàn din
  vphân bố độ rỗng trong đá móng cần có bd
  liu đủ ln và liên tc cp nht, trong phm vi bài
  báo, tác gitp trung vào xác định sphân b
  ca độ rng t sliu địa vt lý giếng khoan vi
  shtrca phn mm BASROC phiên bn 3.0.
  Khi so sánh các kết quca tái minh gii vi các
  phép đo mi bsung vi dliu đã tng kết năm
  2006 cho thy trong đá móng nứt nmBch
  Hổ độ rng gim dn theo theo chiu sâu; ti khu
  vc V độ rng có giá trthấp hơn nhiu so vi kết
  qunghiên cứu năm 2006.

  5 ePoint
 • Xác định sức chịu tải của cọc khoan bằng giá trị SPT N và sức chống cắt không thoát nước Su

  0 trên 5

  Bài báo gii thiệu cách xác định sc chu ti ca
  cc khoan bng giá trSPT và sc chng ct
  không thoát nước. Ưu điểm của phương pháp này
  là đơn giản và luôn luôn khả thi, đặc bit là trong
  thiết kế cu và trcu cho các dán xây dng
  đường cao tc trên nền đất yếu. Tiêu chun
  22TCN 272-05 được sdụng để tính toán sc
  chu ti ca cc khoan bao gm thành phn sc
  kháng bên và sc chịu mũi. Bài báo giới thiu mt
  biu mẫu excel để tính toán và mt bài ví dáp
  dng.

  5 ePoint
 • Xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu dò suất liều inspector và hệ điện tử FPGA

  0 trên 5

  Trong bài báo này, chúng tôi trình bày
  phát triển hệ đo quan trắc phóng xạ môi
  trường. Các thiết bị trong hệ đo gồm đầu dò
  đo liều phóng xạ Inspector+, bộ xử lý điện tử
  FPGA và chương trình giao tiếp LabVIEW. Ở
  bộ xử lý điện tử FPGA, một chương trình
  nhúng VHDL được xây dng cho bo mạch
  FPGA với chức năng ghi nhận xung tín hiệu
  điện tử nhận từ Inspector+, hình thành số
  đếm tích lũy theo thời gian và truyền số liệu
  lên máy tính. Trên máy tính một chương
  trình giao tiếp LabVIEW được xây dựng có
  chức năng điều khiển, ghi nhận số liệu từ bo
  mạch FPGA, hiển thị đồ thị lưu dliu
  nhn. Sau khi xây dựng hệ đo, chúng tôi
  thực hiện đánh giá độ đáp ứng của hệ đo
  thông qua máy phát xung chuẩn. Hệ đo
  được đưa vào khảo sát phông phóng xạ tại 2
  phòng thí nghiệm và ngoài trời tại Bộ môn
  Vật lý Hạt nhân, Trường Đại học Khoa học
  Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

  5 ePoint
 • Xây dựng qui trình phát hiện đột biến vi mất đoạn nhiễm sắc thể giới tính Y trên bệnh nhân nam chẩn đoán mắc bệnh Azoospermia bằng kỹ thuật Multiplex – PCR

  0 trên 5

  Vi mất đoạn trên nhiễm sắc thể (NST) Y
  là một trong những nguyên nhân gây vô sinh
  ở nam giới, chiếm tỉ lệ từ 2-10 % và xảy ra
  thường xuyên tại 3 vùng AZFa, AZFb, AZFc
  (nhân tố azoospermia) thuộc cánh dài nhiễm
  sắc thể (NST) Y. Hiện nay việc chẩn đoán vi
  mất đoạn trên NST Y hầu như là bắt buộc
  trước khi tiến hành lựa chọn các phương
  pháp điều trị hay hỗ trợ sinh sản tiếp theo tại
  các bệnh viện và trung tâm điều trị vô sinh
  hiếm muộn. Để phát hiện vi mất đoạn trên 3
  vùng AZF, SRY, ZFY của NST Y hiện nay
  phải sử dụng kỹ thuật Multiplex – PCR do
  European Academy of Andrology/European
  Molecular Genetics Quality Network (EAA/
  EMQN) đưa ra. Tuy nhiên, nhược điểm của
  phương pháp này là sản phẩm Multiplex
  PCR có kích thước tương đương nhau nên
  vạch điện di rất gần nhau, gây khó khăn cho
  việc chẩn đoán. Vì vậy, trong nghiên cứu
  này chúng tôi đã thiết kế lại các cặp mồi
  cũng bắt cặp trên vùng gene được
  EAA/EMQN khuyến cáo nhưng sản phẩm
  PCR có kích thước khác biệt rõ rệt, vạch
  DNA điện di phân tách xa nhau nhằm tạo
  thuận lợi cho công tác chẩn đoán. Bên cạnh
  đó, chúng tôi cũng đã tạo được những
  plasmid tái tổ hợp có mang các gene cần
  kiểm tra để làm mẫu đối chứng cho bộ kit.

  5 ePoint
 • Xây dựng quy trình phát hiện gen CpTI (Cowpea Trypsin Inhibitor gene) trong gạo biến đổi gen có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng phương pháp Real-time PCR

  0 trên 5

  Việc dán nhãn và xác định nguồn gốc cây
  trồng biến đổi gen là cần thiết cho việc thương
  mại và kiểm soát cây trồng trên thế giới và
  Việt Nam. Gen CpTI mã hóa cho nhân tố ức
  chế trypsin, nguyên nhân dẫn đến tính kháng
  nhiều loại côn trùng. Do đó CpTI được sử
  dụng trong nhiều cây trồng chuyển gen đặc
  biệt là các loại lúa gạo chuyển gen có nguồn
  gốc từ Trung Quốc. Trong nghiên cứu này,
  chúng tôi xây dng quy trình Real-time PCR
  nhằm phát hiện gạo chuyển gen CpTI. Quy
  trình Real-time PCR với cặp mồi CpTI-F và
  CpTI-R, nồng độ mồi 300 nM, nồng độ SYBR
  Green I là 0,5X, nhiệt độ bắt cặp là 62 oC cho
  thấy có thể phát hiện chuyên biệt gen CpTI.
  Hiệu quả khuếch đại của quy trình đạt 94,6
  %, giới hạn phát hiện là 50 bản sao. Bên cạnh
  đó sản phẩm khuếch đại của gen CpTI cũng
  được dòng hóa trong plasmid pBluescript để
  làm chứng dương cho quy trình.

  5 ePoint
 • Xúc tác quang TiO2 điều chế bằng phương pháp đun hồi lưu trong dung dịch H2O2

  0 trên 5

  TiO2 trong nghiên cứu này được điều chế
  bng cách đun hồi lưu keo iO2 trong dung
  d
  ch H2O2. Ảnh hưởng ca pH dung dịch đun
  hồi lưu, thời gian đun hồi lưu, hàm lượng
  H2O2 dùng đun hồi lưu, và điều kin sy mu
  đến shình thành TiO2 và hot tính quang
  xúc tác của chúng đã được kho sát. Tính
  cht hóa lý ca các mẫu được nghiên cu
  bng XRD, BET, IR, và DRS. Khả năng hấp
  phvà hot tính quang xúc tác ca TiO2
  được kho sát qua sgim màu ca dung
  dịch methylene xanh dưới ánh sáng kh
  kiến. Kết qunghiên cu cho thy chthu
  được tinh thTiO2 khi đun hồi lưu trong dung
  d
  ch H2O2 không điều chnh pH. Kéo dài thi
  gian đun hồi lưu, hoặc tăng nhiệt độ sấy đều
  làm gim hot tính quang xúc tác ca TiO2.
  Khi tăng hàm lượng H2O2 trong dung dch
  đun hồi lưu đến 25 mL, hot tính quang xúc
  tác ca TiO2 tăng, sau đó không tăng nữa
  khi tiếp tục tăng lượng H2O2.

  5 ePoint
 • YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –TIẾP CẬN THEO LÝ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH TPB

  0 trên 5

  Vừa bảo vệ môi trường vừa duy trì tốc độ phát triển kinh tế luôn là vấn đề lớn với các nước đang
  phát triển trong đó có Việt Nam. Theo Gardner & Stern [1], các vấn đề về môi trường như sự nóng lên
  toàn cầu, biến đổi khí hậu… về bản chất có liên quan đến hành vi con người. Ngoài vai trò bảo vệ môi
  trường của nhà nước và doanh nghiệp, hành vi tiêu dùng của cá nhân cũng góp phần vào bảo vệ môi
  trường.Do đó,đề tài nghiên cứu yếu tố tác động ý định tiêu dùng sản phẩm điện máy xanh của người
  tiêu dùng tại Tp. HCM -tiếp cận theo lý thuyết hành vi dự định TPB được thực hiện.Nghiên cứu khảo sát
  trực tiếp người tiêu dùng ở Tp.HCM, tổng bảng khảo sát hợp lệ là 193. Kết quả nghiên cứu cho thấy
  các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng phẩm điện máy xanhbao gồm kiến thức môi trường (β =0,283),
  nhận thức về tính hiệu quả (β =0,236) và nhãn sinh thái (β =0,217) với R2hiệu chỉnh là 0,194.

  Keeping the balance between high rate of economic growth and environmental sustainability is the
  most important task of many nations, especially developing nations including VietNam. According
  toGardner & Stern [1],many environmental issues such as global warming, climate change… due to
  pollution, loss of biodiversity are intrinsically related to human behavior. Besides the role of
  Government and business in environmental protection, individual purchase behaviour has a big effect
  on environmental protection, too. Hencethis research applies the theory of Planned Behavior to
  examine the factors that have impact on Vietnamese Consumers’ Purchase Intentions toward Green
  Electronic Products in Hochiminh City. Through directly interviewing 193 consumers in HCM city, the
  resultshowed that the most affected factor of Consumers’ Purchase Intentions toward Green Electronic
  Products is environmental knowledge(β =0,283),recognized consumer effectiveness(β =0,236), ecolabel (β =0,217), with adjusted R2is of 19,4%.

  5 ePoint
 • Đặc tính khoáng vật sét sinh thành ở nhiệt độ thấp dọc mặt trượt của đới đứt gãy Sông Hồng, Việt Nam

  0 trên 5

  Đặc tính khoáng vật sét sinh thành ở nhiệt
  độ thấp dọc mặt trượt của đới đứt gãy Sông
  Hồng, Việt Nam

  5 ePoint
 • Đánh giá khả năng hóa lỏng đất nền do động đất trong vác tầng đất loại cát tại Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  0 trên 5

  Là mt trong nhng tai biến thsinh ca
  động đất, hóa lỏng đất nền đã được nghiên cu
  t những năm 1960 tại Mvà Nht Bn. Các nhà
  khoa học đã đưa ra nhiều phương pháp đánh giá
  và tính toán khả năng hóa lỏng khác nhau. Bài
  báo này sdng các kết qut thí nghim
  Xuyên Tiêu Chun (SPT) áp dng vào lý thuyết
  NCEER (Trung tâm Quc gia nghiên cu về động
  đất ca Hoa Kỳ) để đánh giá khả năng hóa lỏng
  trong các lớp đất loi cát ti Qun 7, Tp. HChí
  Minh. Kết qucho thấy 50% các phường trong
  khu vc nghiên cu có khả năng xảy ra hin
  tượng này. Bản đồ ca khu vc hóa lỏng đã được
  xây dng và nó có thể được áp dng trong các
  công tác xây dng và quy hoch tại địa phương.

  5 ePoint
 • Đánh giá suất tiêu thụ nhiên liệu và phát thải của nhiên liệu biodiesel dầu cọ sử dụng trên máy phát điện động cơ diesel

  0 trên 5

  Nghiên cứu đánh giá suất tiêu thnhiên
  liu của động cơ và phát thải thông thường
  ca nhiên liu biodiesel du c(BDF du c)
  sdụng trên máy phát điện động cơ diesel.
  Các thí nghiệm được thc hin chế độ
  không ti và ti cao vi các tlphi trn
  ca BDF du cvà nhiên liu diesel (0 %, 5
  %, 10 %, 15 %, 20 %, 50 %, 100 % tương
  ng vi B0, B5, B10, B15, B20, B50, B100 ).
  Kế
  t qucho thy, sut tiêu thnhiên liu
  tăng khi thể tích BDF du cọ tăng trong
  nhiên liu. chế độ không ti, so vi nhiên
  liu diesel sut tiêu thnhiên liệu tăng
  1,32 %; 1,8 %; 2,8 %; 3,74 %, 5,61 %;
  6,54 % tương ứng vi B5, B10, B15, B20,
  B50, B100. chế độ ti cao, sut tiêu th
  nhiên liệu tăng 1,51 %; 1,86 %; 2,18 %;
  4,78 %; 5,36 %; 6,76 % tương ứng vi B5,
  B10, B15, B20, B50, B100 so vi nhiên liu
  diesel. Đối vi phát thải động cơ, ở chai
  chế độ tải, khi tăng thể tích BDF phát thi khí
  CO, SO2 và hp cht CxHy gim; phát thi
  khí NO, NO2, CO2 tăng. Với cùng mt loi
  nhiên liu, hsphát thi khí CO, SO2, CO2
  của động cơ ở chế độ ti cao thấp hơn chế
  độ không ti; hsphát thi khí NO, NO2
  ca động cơ cho kết quả ngược li.

  5 ePoint
 • ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỞNG TỪ CÁC YẾU TỐ GIÁ TRỊ CÁ NHÂN VÀ GIÁ TRỊ TỔ CHỨC – MỘT NGHIÊN CỨU TRONG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRẺ TẠI TPHCM

  0 trên 5

  Đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) là một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong tất cả mọi ngành
  nghề. Tuy nhiên, các nghiên cứu về ĐĐNN lại rất hạn chế, đặc biệt ở Việt Nam. Mục tiêu chính của
  nghiên cứu này là tìm hiểu nhận thức của lực lượng lao động trẻ và sinh viên-lực lượng lao động tương
  lai về ĐĐNN; đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức
  đến ĐĐNN. Khung nghiên cứu được kế thừa và phát triển từ nghiên cứu của Han và cộng sự (2013) và
  Valentine & Fleischman (2008). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ
  chức có ảnh hưởng dương đến ĐĐNN, trong đó Chính sách của tổ chức đối với các hành vi đạo đức có
  ảnh hưởng quan trọng nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các kiến nghị được đề xuất để cải thiện nhận
  thức về ĐĐNN ở người lao động.

  Professional ethics is an issue which the society is concerning increasingly with. However, this
  issue is still under-researched, especially in Vietnam. This study is to investigate employees’ and
  students’ awareness of professional ethics and to evaluate the effects of individual value factors and
  organizational value factors on professional ethics. The framework is adapted from the studies of Han
  et al. (2013) and Valentine & Fleischman (2008). The research findings show that both individual
  factors and organizational factors have positive effects on professional ethics, and Organizational
  policies towards ethical behaviors have the strongest effect. Based on the findings, managerial
  implications are suggested to improve employees’ and students’ awareness of professional ethics.

  5 ePoint
 • Điều chế hydrogel kết dính sinh học trên cơ sở chitosan để dán vết thương

  0 trên 5

  rong nghiên cứu này, chúng tôi giới
  thiệu một loại hydrogel trên cơ sở chitosan
  oxi hóa để kết dính mô. Chitosan
  polyethyleneglycol – tyramine hydrogel được
  hình thành nhanh chóng trong sự hiện diện
  của enzyme horseradish peroxidase (H P)
  và hydrogen peroxide (H2O2). hử nghiệm in
  vitro với tế bào fibroblast bằng kit live/dead
  cho thấy khả năng tương hợp sinh học cao.
  Đánh giá khả năng kết dính mô được thực
  hiện trên da heo cho thấy cường độ kết dính
  mô lớn nhất của hydrogel chitosan là 88 kPa
  105 kPa đối với hydrogel chitosan oxi
  hóa. Vật liệu hydrogel này được kvng s
  trthành mt loi vt liệu có hiệu quả kết
  dính mô cao và được ng dng rng rãi
  trong phu thut.

  5 ePoint
 • Điều chế vật liệu cát phủ vàng ứng dụng trong phân tích thủy ngân

  0 trên 5

  Trong nghiên cứu này, cát phủ vàng
  được điều chế làm vật liệu tích góp cho phân
  tích siêu vết Hg. Cát đươc xử lý bề mặt bằng
  hỗn hợp H2O2/H2SO4 sau đó được amine hóa
  bằng aminopropyltriethylsilane. Bề mặt vật
  liệu này được phủ vàng qua 2 giai đoạn (i) tạo
  mầm Au trong dung dịch nano vàng và (ii) ph
  vàng trong dung dịch Au(III) + NH2OH.HCl.
  Vật liệu cát phủ vàng cho phép lưu giữ 21 μg
  Hg/1 g vật liệu. Các yếu tố ảnh hưởng đến
  hiệu năng bắt giữ vàng của vật liệu như
  HNO3, HCl, H2SO4, và nhiệt độ đã được
  nghiên cu. Khả năng ứng dụng của bẫy cát
  phủ vàng trong phân tích thủy ngân đã được
  thẩm định bằng mẫu chuẩn mô cá được
  chứng nhận DORM-4 sử dụng phương pháp
  CV-AAS và áp dụng để phân tích một số mẫu
  bùn lắng bằng phương pháp đốt/nhiệt phân
  kết hợp với đầu dò quang phổ hấp thu nguyên
  tử.

  5 ePoint
 • “MAGNETO” GRAVITATIONAL FIELD IN THE VECTOR MODEL FOR GRAVITATIONAL FIELD

  0 trên 5

  In this paper we give a short overview of the vector model for gravitational field: non-relative equations of gravitational field, equations of gravitational field in curve space – time and deduced some basic effects of the magneto-gravitational field in this model as frequency of Lense – Thirring, frequency of gyroscope. In the first – order approximation, results are the same with that in Einstein‘s theory and approximate to experimental data.

   

  Trong bài báo, ngoài phần tổng quan giới thiệu những nét rất cơ bản về mô hình hấp dẫn véctơ: hệ phương trình trường phi tương đối,hệ phương trình trường trong không – thời gian cong, phương trình Einstein cải tiến trong mô hình hấp dẫn véctơ, chúng tôi dẫn ra vài hiệu ứng cơ bản của trường từ hấp dẫn trong mô hình này như: tần số tiến động Lense – Thirring, tần số tiến động của gyroscope. Các kết quả thu được từ mô hình này ở gần đúng bậc nhất là phù hợp với thực nghiệm.

  5 ePoint