Công nghệ thông tin

 • THE ROLE OF ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS IN A SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

  0 trên 5

  Analysis and design of information systems play a significant role in the process of software development for a full, correct and accurate view on information systems to be built in the future will facilitate repairs, adjustment and development of the systems when needed. Moreover, it is also to avoid mistakes during design and installation. However, in fact, software developers often take this step lightly, leading to the biggest mistakes in the concept/notion in all sorts of mistakes. In this article, I would like to outline a practical example to illustrate the significance of the analysis and design of systems.

   

  Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin có vai trò rất quan trọng trong quy trình xây dựng phần mềm vì có được cái nhìn đầy đủ, đúng đắn, chính xác về hệ thống thông tin sẽ xây dựng trong tương lai nhằm thuận lợi cho việc sửa chữa, bổ sung và phát triển hệ thống khi có yêu cầu. Hơn thế nữa, còn tránh được những sai lầm trong thiết kế, cài đặt. Tuy nhiên, trong thực tế người làm phần mềm chưa coi trọng và rất lúng túng trong khâu này dẫn đến những sai sót ở phần ý niệm/quan niệm lớn nhất trong tất các cả các loại sai sót mắc phải. Trong bài báo này, chúng tôi xin nêu một ví dụ thực tế để minh họa cho ý nghĩa quan trọng của việc phân tích, thiết kế hệ thống.

  5 ePoint
 • USING THE SIMULATION METHOD IN TEACHING “DATA STRUCTURES AND ALGORITHM”

  0 trên 5

  To improve the quality of training in information technology and build a vivid teaching and learning environment to attract students are one of the key tasks of the Faculty of Information Technology. The basis to perform these tasks is to apply teaching methods in order to attract students. In particular, one of the effective methods is the simulation method used in teaching programming courses. With many years of teaching experience, the authors have studied and develop the Data Structure Demo software for visual simulation of algorithms in the course of Data Structures and Algorithms.

   

  Nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin, xây dựng một môi trường giảng dạy và học tập sinh động nhằm thu hút sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa Công nghệ thông tin. Cơ sở để thực hiện được nhiệm vụ trên là áp dụng phương pháp dạy học tạo sự thu hút đối với sinh viên. Trong đó, phương pháp được áp dụng có hiệu quả là phương pháp mô phỏng dùng trong giảng dạy các môn lập trình. Qua kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng được phần mềm Data Structure Demo nhằm mô phỏng trực quan các thuật toán trong môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  5 ePoint