Môi trường

  • QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

    0 trên 5

    Tập giáo trình “Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước”nhằm giới thiệu cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về sự phân bổ tài nguyên nước trên thế giới cũng như ở VN; về tính chất dòng chảy, về tiềm năng dòng chảy…; nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt tài nguyên nước và những biện pháp nhằm quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước……

    10 ePoint